തണ്ണിമത്തനിൽ പല തട്ടിപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആദ്യം പൊതു സമൂഹം അറിയണം

ചൂടുകാലം ആയതോടെ തണ്ണിമത്തനിൽ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്നലെ സംഭവിച്ച ഒരു തട്ടിപ്പ് ആണ് ഇത് ഉറപ്പായും നാം കാണണം .അധികാരികൾ അറിയാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല അതിനാൽ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ അറിവിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം

Loading...